آموزش جغرافیا

این وبلاگ درموردآموزش جغرافیابرای دبیران ودانشجویان جغرفیاودانش آموزان می باشد.

نمونه طرح درس

 

بنام خدا

كتاب زمين شناسي سال سوم متوسطه رشته علوم تجربي

 طراح : عباس ممقاني بنابي

 موضوع درس : آب درخشكي ازصفحه 53الي 57           مدت : يك جلسه آموزشي(جشنواره 30دقيقه )

 

                      عناوين فرعي :

·           آبهاي جاري

·         حوضه آبريز

·         سرعت آب

·         آبدهي

·         آب هاي زيرزميني

·         سطح ايستابي

·         تخلخل ونفوذپذيري

·         حركت آب هاي زيرزميني

 

 

هدف كلي درس :

دانش آموزان بااهميت ونحوي تشكيل منابع آب ، ويژگي هاي فيزيكي وشيميايي ونحوي تشكيل وحركت آب هاي جاري وزيرزميني آشنامي شوند.

 

اهداف جزئي :

◄ با اهميت آب هاي جاري درزندگي انسان آشنا شوند.

◄ باعوامل موثربرمقدارروان آب آشنا شوند.

◄ نحوي تشكيل يك حوضه آبريزرابفهمند.

◄ نحوي تقسيم يك حوضه آبريزازيك حوضه ديگررابدانند.

◄ بامفهوم سرعت آب وعوامل موثردرآن آشناشوند.

◄ مفهوم آبدهي آب رودخانه رابدانند.

◄ اهميت آب هاي زيرزميني رابدانند.

◄ نحوي تشكيل وتوزيع آب هاي زيرزميني رايادبگيرند.

◄ بامفهوم سطح ايستابي آشناشوند.

◄ موقعيت سطح ايستابي درجاهاي مختلف زمين رابدانند.

◄ باتعريف تخلخل درسنگ هاورسوبات آشناشوند.

◄ نحوي محاسبه ي ميزان تخلخل درسنگ هاورسوبات رابدانند.

◄ تفاوت تخلخل ونفوذپذيري رابفهمند.

◄ نحوي حركت آب هاي زيرزميني رابدانند.

  

اهداف رفتاري :

  ازدانش آموزان انتظارمي رودپس ازپايان تدريس بتوانند:

 ╣ از اهميت آب هاي جاري درزندگي انسان چهارموردرانام ببرند. ( حيطه شناختي – سطح دانش )

╣ حوضه آبريزراتعريف كنند.(حيطه شناختي – سطح دانش )

╣ خط تقسيم آب راتعريف كنند. (حيطه شناختي – سطح دانش )

╣ سرعت آب درمقاطع مختلف رودخانه رادرچهارسطرشرح دهند. (حيطه شناختي – سطح درك وفهم )

╣ ازعوامل تعيين كننده سرعت رودسه موردرانام ببرند. (حيطه شناختي – سطح دانش )

╣ دبي رودخانه راتعريف كنند. (حيطه شناختي – سطح دانش )

╣ ازعوامل موثربرآبدهي رودچهارموردرابيان كنند. (حيطه شناختي – سطح درك وفهم )

╣ آبدهي يك روددرقسمت مختلف آن راتجزيه وتحليل كنند. ( حيطه شناختي – سطح تجزيه وتحليل )

╣ اهميت آب هاي زيرزميني رادرسه سطرتوضيح دهند. (حيطه شناختي – سطح درك وفهم )

╣ مناطق تهويه واشباع راازروي تصاويرتجزيه وتحليل كنند. (حيطه شناختي – سطح تجزيه وتحليل )

 ╣ سطح ايستابي رادرجاهاي مختلف مقايسه كنند. ( حيطه شناختي – سطح ارزشيابي )

 ╣ ميزان تخلخل درسنگ هاورسوبات راباتوجه به داده ها طبق فرمول محاسبه كنند. ( حيطه شناختي – سطح كاربرد)

 ╣ تفاوت دومفهوم تخلخل ونفوذپذيري درسنگ هارادرسه سطرتشريح كنند. (حيطه شناختي – سطح درك وفهم )

  ╣ چگونگي حركت آب هاي زيرزميني رادرچهارسطرتوضيح دهند. (حيطه شناختي – سطح درك وفهم )

  ╣ درباره ي عوامل موثربرمقدارروان آب باتوجه به منابع گزارش دوصفحه اي تهيه كنند. ( حيطه شناختي – سطح تركيب )

  ╣ براي اندازه گيري مقداربارندگي سالانه يك حوضه آبريزباتوجه به منابع يك روش ارائه دهند. ( حيطه شناختي – سطح تركيب )

 مفاهيم واصطلاحات :

 

اصطلاح به زبان انگليسي

اصطلاح به فارسي

Running waters

آب هاي جاري

Surface waters

آب هاي سطحي

Runoff

روان آب

River system

شبكه رودخانه اي

Basin

حوضه

Catchment-basin

حوضه آبريز

Fluvialbasin

حوضه رودخانه

Drainage

زهكشي

Divide

خط الر اس

Divide drainage

خط تقسيم حوضه

Canal  waterway

Water way

آبراهه

Anabranches

شاخه هاي رودخانه

Discharge of a river

آبدهي - دبي

The hidrologic cycle

چرخه آب

Ground water

آب زيرزميني

Zon of aeration

منطقه تهويه

Zon of saturation

منطقه اشباع

Water table

سطح ايستابي

aquifer

آبزا - آبدار

Capillary fringe

حاشيه موئينه

pore

منفذ

Infiltration

نفوذي آبهاي

porosity

تخلخل

Flow of groundwater

حركت آب هاي زيرزميني

 وسايل آموزشي موردنيازومهارت هاي لازم :

كامپيوتربه تعدادلازم براي هر3نفرحداقل يك كامپيوتر- ويدئوپروژكتور- امكان دسترسي به اينترنت

آشنايي مقدماتي كارباكامپيوترواينترنت

 

پيش نيازهاي درس :

درس  قبلي  - اطلاعات كلي درموردآب كره

 

ارزشيابي تشخيصي  :

يك سوال باعنوان  * چرخه آب  راتوضيح دهيد؟

 

تعيين گروههاي يادگيري :

گروه هاي يادگيري  2نفر انتخاب مي كنيم.

 

فعاليت هاي حين تدريس :                                                     20  دقيقه

 

روش تدريس :

روش  پرسش وپاسخ وحل مساله  مبتني برIT مي باشد.

 

فعاليت هاي معلم

احوال پرسي وحضوروغياب

بررسي تكاليف  ورفع اشكال ازدرس قبل

آمادگي وايجادانگيزه  بايك موضوع مرتبط

توجه به پاسخ هاي دانش آموزان

معرفي موضوع درس

بيان اهداف درس

بيان روش كاردراين درس

مطرح كردن يك  مساله ياسوال

پخش اسلايد

مطرح كردن سوالاتي ازتصاوير

ارائه مثال هايي ازمباحث مطرح شده

توجه به پاسخ هاي دانش آموزان وايجادزمينه ماسب براي مطرح شدن سوالات جديد

ارزشيابي تكويني  بصورت پرسش شفاهي  درطول تدريس

نظارت وهدايت بحث واظهارنظرنهايي دروموردصحيح ياغلط بودن مطالب

ياداشت عملكرد دانش آموزان وتشويق آن ها به روش مناسب

 

فعاليت هاي دانش آموز

پاسخ به سوالات درس قبل

مطرح كردن سوالاتي  يااشكالاتي بطوراحتمالي ازدرس قبل

جواب به سوال ارزشيابي تشخيصي

مشاركت دربحث وهمكاري باگروه

توجه به سوالات مطرح شده توسط دبيرويادداشت  مطالب لازم

تفكردرباره سوال هاي دبيروپاسخ دادن به آن ها

مطالعه وگردآوري  اطلاعات درموردسوالات مطرح شده بااستفاده ازمنابع كتابي وغيركتابي دردسترس

فرضيه سازي

توصيف و تجزيه وتحليل مطالب و تصاوير

ارائه مطالب  جمع آوري شده  توسط گروهها

جمع بندي ونتيجه گيري ازدرس

 

 

جمع بندي ونتيجه گيري  :                                                                 3دقيقه

اين مرحله بهتراست توسط خوددانش آموزان يابه كمك آن هاانجام شود.

ارزشيابي پاياني :                                                                                 3دقيقه

دراين مرحله به سوالاتي كه ازطرف دبيربه صورت آزمون كوتاه وكتبي مطرح شده دانش آموزان جواب مي دهند.

تجزيه وتحليل نمرات وتشويق گروههاي يادگيري

تعيين تكليف :                                                                                         2دقيقه

باتوجه به گروه بندي كه انجام شده براي هرگروه يكي ازتكاليف كتاب داده مي شودتادرآن موردتحقيق كرده ونتيج رابصورت گزارش به دانش آموزان ارائه دهند.

معرفي منابع بيشترجهت مطالعه وانجام تكاليف  :                           2 دقيقه

دبيريكسري كتاب ها وسايت هاي مرتبط  راجهت مطاله معرفي مي نمايد.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم فروردین ۱۳۸۸ساعت 8:38  توسط عباس ممقانی   |