آموزش جغرافیا

این وبلاگ درموردآموزش جغرافیابرای دبیران ودانشجویان جغرفیاودانش آموزان می باشد.

معرفی پایان نامه های دبیران جغرافیای استان

۲۰ فاطمه صاددقپور برنامه ریزی مشارکتی درمدیریت شهری - نمونه موردی تبریز دکترکریم حسین زاده دلیر مهندس بهمن هادیلی دانشگاه آزادمرند۱۳۸۲ ناحیه ۴تبریز
۲۱ جواداسدی پژوهشی درمسائل مورفودینامیک حوضه زنگول چای منطقه اهر دکترمقصودخیام دکترعبدالحمیدرجایی دانشگاه تبریز۱۳۸۰ ناحیه ۴تبریز
۲۲ هدایت دادبین اثرپذیری پدولوژی ازاقلیم وژئومورفولوژی دشت مرند دکترمحمدحسین نادرصفت داکتراسماعیل عاشوری دانشگاه آزادشهرری۱۳۸۰ ناحیه ۴تبریز
۲۳ صابررستمی ژئومورفولوژی دامنه شمالی بزقوش دکترمقصودخیام دکترعبدالحمیدرجایی دانشگاه تبریز۱۳۶۷ سراب
۲۴ غفارابراهیمی رشدشهرهاومعضلات زیست محیطی آن - آلودگی هوای شهرتبریز دکترحسین بنی فاطمه دکتررسولی دانشگاه آزادمرند شبستر
۲۵ ارشدقاسمی بررسی هیدروکلیماتولوژی حوضه آبریزرودخانه لیلان چای دکترقاسم عزیزی دکترحسین مرادی دانشگاه تهران۱۳۸۰ شبستر
۲۶ رحیم احمدی پژوهشی درتکوین ژئومورفولوژی مخروط افکنه قلعه چای عجبشیروارزیابی توان های محیطی آن دکترمقصودخیام دکترعبدالحمیدرجایی دانشگاه تبریز۱۳۸۰ عجبشیر
۲۷ پرویزباغبانی پهنه بندی اقلیمی آذربایجان درارتباط باطراحی فضاهای آموزشی دکترسعیدجهانبخش دکترخورشیددوست ودکترساری صراف دانشگاه تبریز۱۳۸۱ عجبشیر
۲۸ وحیدخلف خانی بررسی تحولات کالبدشهرسلماس پس اززلزله سال ۱۳۰۹ دکتراصغرنظریان دکتراسماعیل چاوشی دانشگاه تربیت معلم تهران۱۳۸۲ مراغه
۲۹ مهردادعباسی تحلیل ژئوپلتیکی مرزایران وارمنستان وتاثیرآن برامنیت ایران دکترغلامحسین حیدری دکترامیراحمدیان دانشگاه آزادتهران مرکزی۱۳۷۹ میانه
۳۰ اباذرباقری تاثیرشرایط اقلیمی درکشت برنج درمنطقه میانه - مطالعه موردی روستای آچاچی وممان دکتررحیم مشیری دکترزین العابدین جعفرپور دانشگاه آزادتهران مرکزی۱۳۸۲ میانه
۳۱ رقیه عبدی اثرات وفوایداقتصادی آبیاری تحت فشاردرشهرستان میانه دکترپرویزکردوانی دکتررحیم مشیری دانشگاه آزادشهرری۱۳۸۱ میانه
۳۲ قاسم محمودی ژئوپلتیک کشورمصر دکترعزت ا.. عزتی دکترمنشی زاده دانشگاه آزادتهران مرکزی۱۳۷۹ -
۳۳ جهانگیرموسی زاده امکان سنجی پتانسیل های طبیعی برای توسعه کشاورزی موردشهرستان ارومیه دکترپرویزکردوانی دکتررحیم مشیری دانشگاه تهران۱۳۸۲ نظرکهریزی
۳۴ بشیربشارتی تحلیل درتکوین ژئومورفولوژی دشت آبرفتی مراغه وارزیابی توان های محیطی آن دکترعبدالحمیدرجایی دکترمقصودخیام دانشگاه تبریز۱۳۸۰ هشترود
۳۵ محمدرضانعمتی دانشگاه تربیت مدرس مراغه
۳۶ فرامرزامیرژور بررسی عوامل بازدارنده و تسریع کننده توسعه فیزیکی شهرهای میانه اندام (مطالعه موردی شهر بناب) دکترزاهدی دکتررسولی دانشگاه ازاد مرند - سال 1385 بناب

ادامه خواهدداشت :ضمن تشکرازهمکاران گرامی که درسال های قبل موضوعات خودراازطریق گروههای آموزشی به اینجانب ارسال کرده بودندازهمکارانی که علاقمندندکارپژوهشی وپایان نامه وفعالیت های آموزشی شان دراختیارسایرعلاقمندان قرارگیرخواهشمنداست توضیحات کارپژوهشی ومشخصات خودراایمیل کنند.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم آذر 1385ساعت 9:4  توسط عباس ممقانی   |