آموزش جغرافیا

این وبلاگ درموردآموزش جغرافیابرای دبیران ودانشجویان جغرفیاودانش آموزان می باشد.

نمونه طرح درس

 

بنام خدا

كتاب زمين شناسي سال سوم متوسطه رشته علوم تجربي

 طراح : عباس ممقاني بنابي

 موضوع درس : آب درخشكي ازصفحه 53الي 57           مدت : يك جلسه آموزشي(جشنواره 30دقيقه )

 

                      عناوين فرعي :

·           آبهاي جاري

·         حوضه آبريز

·         سرعت آب

·         آبدهي

·         آب هاي زيرزميني

·         سطح ايستابي

·         تخلخل ونفوذپذيري

·         حركت آب هاي زيرزميني

 

 

هدف كلي درس :

دانش آموزان بااهميت ونحوي تشكيل منابع آب ، ويژگي هاي فيزيكي وشيميايي ونحوي تشكيل وحركت آب هاي جاري وزيرزميني آشنامي شوند.

 

اهداف جزئي :

◄ با اهميت آب هاي جاري درزندگي انسان آشنا شوند.

◄ باعوامل موثربرمقدارروان آب آشنا شوند.

◄ نحوي تشكيل يك حوضه آبريزرابفهمند.

◄ نحوي تقسيم يك حوضه آبريزازيك حوضه ديگررابدانند.

◄ بامفهوم سرعت آب وعوامل موثردرآن آشناشوند.

◄ مفهوم آبدهي آب رودخانه رابدانند.

◄ اهميت آب هاي زيرزميني رابدانند.

◄ نحوي تشكيل وتوزيع آب هاي زيرزميني رايادبگيرند.

◄ بامفهوم سطح ايستابي آشناشوند.

◄ موقعيت سطح ايستابي درجاهاي مختلف زمين رابدانند.

◄ باتعريف تخلخل درسنگ هاورسوبات آشناشوند.

◄ نحوي محاسبه ي ميزان تخلخل درسنگ هاورسوبات رابدانند.

◄ تفاوت تخلخل ونفوذپذيري رابفهمند.

◄ نحوي حركت آب هاي زيرزميني رابدانند.

  

اهداف رفتاري :

  ازدانش آموزان انتظارمي رودپس ازپايان تدريس بتوانند:

 ╣ از اهميت آب هاي جاري درزندگي انسان چهارموردرانام ببرند. ( حيطه شناختي – سطح دانش )

╣ حوضه آبريزراتعريف كنند.(حيطه شناختي – سطح دانش )

╣ خط تقسيم آب راتعريف كنند. (حيطه شناختي – سطح دانش )

╣ سرعت آب درمقاطع مختلف رودخانه رادرچهارسطرشرح دهند. (حيطه شناختي – سطح درك وفهم )

╣ ازعوامل تعيين كننده سرعت رودسه موردرانام ببرند. (حيطه شناختي – سطح دانش )

╣ دبي رودخانه راتعريف كنند. (حيطه شناختي – سطح دانش )

╣ ازعوامل موثربرآبدهي رودچهارموردرابيان كنند. (حيطه شناختي – سطح درك وفهم )

╣ آبدهي يك روددرقسمت مختلف آن راتجزيه وتحليل كنند. ( حيطه شناختي – سطح تجزيه وتحليل )

╣ اهميت آب هاي زيرزميني رادرسه سطرتوضيح دهند. (حيطه شناختي – سطح درك وفهم )

╣ مناطق تهويه واشباع راازروي تصاويرتجزيه وتحليل كنند. (حيطه شناختي – سطح تجزيه وتحليل )

 ╣ سطح ايستابي رادرجاهاي مختلف مقايسه كنند. ( حيطه شناختي – سطح ارزشيابي )

 ╣ ميزان تخلخل درسنگ هاورسوبات راباتوجه به داده ها طبق فرمول محاسبه كنند. ( حيطه شناختي – سطح كاربرد)

 ╣ تفاوت دومفهوم تخلخل ونفوذپذيري درسنگ هارادرسه سطرتشريح كنند. (حيطه شناختي – سطح درك وفهم )

  ╣ چگونگي حركت آب هاي زيرزميني رادرچهارسطرتوضيح دهند. (حيطه شناختي – سطح درك وفهم )

  ╣ درباره ي عوامل موثربرمقدارروان آب باتوجه به منابع گزارش دوصفحه اي تهيه كنند. ( حيطه شناختي – سطح تركيب )

  ╣ براي اندازه گيري مقداربارندگي سالانه يك حوضه آبريزباتوجه به منابع يك روش ارائه دهند. ( حيطه شناختي – سطح تركيب )

 مفاهيم واصطلاحات :

 

اصطلاح به زبان انگليسي

اصطلاح به فارسي

Running waters

آب هاي جاري

Surface waters

آب هاي سطحي

Runoff

روان آب

River system

شبكه رودخانه اي

Basin

حوضه

Catchment-basin

حوضه آبريز

Fluvialbasin

حوضه رودخانه

Drainage

زهكشي

Divide

خط الر اس

Divide drainage

خط تقسيم حوضه

Canal  waterway

Water way

آبراهه

Anabranches

شاخه هاي رودخانه

Discharge of a river

آبدهي - دبي

The hidrologic cycle

چرخه آب

Ground water

آب زيرزميني

Zon of aeration

منطقه تهويه

Zon of saturation

منطقه اشباع

Water table

سطح ايستابي

aquifer

آبزا - آبدار

Capillary fringe

حاشيه موئينه

pore

منفذ

Infiltration

نفوذي آبهاي

porosity

تخلخل

Flow of groundwater

حركت آب هاي زيرزميني

 وسايل آموزشي موردنيازومهارت هاي لازم :

كامپيوتربه تعدادلازم براي هر3نفرحداقل يك كامپيوتر- ويدئوپروژكتور- امكان دسترسي به اينترنت

آشنايي مقدماتي كارباكامپيوترواينترنت

 

پيش نيازهاي درس :

درس  قبلي  - اطلاعات كلي درموردآب كره

 

ارزشيابي تشخيصي  :

يك سوال باعنوان  * چرخه آب  راتوضيح دهيد؟

 

تعيين گروههاي يادگيري :

گروه هاي يادگيري  2نفر انتخاب مي كنيم.

 

فعاليت هاي حين تدريس :                                                     20  دقيقه

 

روش تدريس :

روش  پرسش وپاسخ وحل مساله  مبتني برIT مي باشد.

 

فعاليت هاي معلم

احوال پرسي وحضوروغياب

بررسي تكاليف  ورفع اشكال ازدرس قبل

آمادگي وايجادانگيزه  بايك موضوع مرتبط

توجه به پاسخ هاي دانش آموزان

معرفي موضوع درس

بيان اهداف درس

بيان روش كاردراين درس

مطرح كردن يك  مساله ياسوال

پخش اسلايد

مطرح كردن سوالاتي ازتصاوير

ارائه مثال هايي ازمباحث مطرح شده

توجه به پاسخ هاي دانش آموزان وايجادزمينه ماسب براي مطرح شدن سوالات جديد

ارزشيابي تكويني  بصورت پرسش شفاهي  درطول تدريس

نظارت وهدايت بحث واظهارنظرنهايي دروموردصحيح ياغلط بودن مطالب

ياداشت عملكرد دانش آموزان وتشويق آن ها به روش مناسب

 

فعاليت هاي دانش آموز

پاسخ به سوالات درس قبل

مطرح كردن سوالاتي  يااشكالاتي بطوراحتمالي ازدرس قبل

جواب به سوال ارزشيابي تشخيصي

مشاركت دربحث وهمكاري باگروه

توجه به سوالات مطرح شده توسط دبيرويادداشت  مطالب لازم

تفكردرباره سوال هاي دبيروپاسخ دادن به آن ها

مطالعه وگردآوري  اطلاعات درموردسوالات مطرح شده بااستفاده ازمنابع كتابي وغيركتابي دردسترس

فرضيه سازي

توصيف و تجزيه وتحليل مطالب و تصاوير

ارائه مطالب  جمع آوري شده  توسط گروهها

جمع بندي ونتيجه گيري ازدرس

 

 

جمع بندي ونتيجه گيري  :                                                                 3دقيقه

اين مرحله بهتراست توسط خوددانش آموزان يابه كمك آن هاانجام شود.

ارزشيابي پاياني :                                                                                 3دقيقه

دراين مرحله به سوالاتي كه ازطرف دبيربه صورت آزمون كوتاه وكتبي مطرح شده دانش آموزان جواب مي دهند.

تجزيه وتحليل نمرات وتشويق گروههاي يادگيري

تعيين تكليف :                                                                                         2دقيقه

باتوجه به گروه بندي كه انجام شده براي هرگروه يكي ازتكاليف كتاب داده مي شودتادرآن موردتحقيق كرده ونتيج رابصورت گزارش به دانش آموزان ارائه دهند.

معرفي منابع بيشترجهت مطالعه وانجام تكاليف  :                           2 دقيقه

دبيريكسري كتاب ها وسايت هاي مرتبط  راجهت مطاله معرفي مي نمايد.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم فروردین 1388ساعت 8:38  توسط عباس ممقانی   | 

نمونه طرح درس روزانه براي درس جغرافياي عمومي

نمونه طرح درس روزانه براي درس جغرافياي عمومي

دبيرمربوطه : عباس ممقاني بنابي

                                                                                                         

كتاب جغرافياي عمومي سال دوم متوسطه

عنوان وموضوع درس : آلودگي هوا

 

 

مدت جلسه  90 دقيقه

عنوان اصلي درس : آلودگي هوا

عناوين فرعي درس :

 

   آلودگي هوا

 علل آلودگي هوا

 گازهاي گلخانه اي وگرم شدن كره زمين

 وارونگي دما

 آلودگي هواوباران اسيدي

 نقش حفاظتي لايه ازون

مفاهيم :

آلودگي هوا (air pollution) ، خاصيت گلخانه اي (green hous) ، گرم شدن كره زمين (global warming) ،

 وارونگي دمايي (temperature inversion) ، باران اسيدي (acid rain) ، لايه ازن( ozon layer)

آدرس بعضي سايت هاجهت استفاده دراين درس:

http://www.aqcc.org/   (وضعیت آلودگی هوای تهران )             http://www.hupaa.com/ (لایه ازون وگازهای گلخانه ای)

http://www.ardairan.com/ ( آلودگی هوا)    http://www.cloudysky.ir ( مقالات درموردلایه ازن وآلودگی هواو..)

http://www.ghadiri.org/ ( آلودگی هوا)

 

                  هدف كلي درس :

دانش آموزان بامفهوم آلودگي هوا، دلايل وپيامدهاي آن آشنا شوند.

 


                هدف هاي جزيي درس :

درفرايندآموزش دانش آموزان بايد:

1-بامفهوم آلودگي هواآشناشوند.

2-آلودگي هايي باعوامل طبيعي وانساني را بدانند.

4-  آلودگي هواي تهران را توصيف كنند.

5-منابع آلوده كننده هوارابدانند.

6- دلايل آلودگي هواي شهرتهران رابفهمند.

7- باگازهاي گلخانه ي وتاثيرآنهاآشناشوند.

8- پيامدهاي گرم شدن كره زمين رابتوانندپيش بيني كنند.

9- مفهوم وارونگي دمارايادبگيرند.

10- بامفهوم باران اسيدي آشناشوند.

11- بامفهوم باران اسيدي آشناشوند.

12- پيامدهاي باران اسيدي رابدانند.

13- نقش حفاظتي لايه ازن رابدانند.

14- براي حفظ لايه ازن راه حل ارائه دهند.

 

     

          اهداف رفتاري وحيطه هاي مربوط به هركدام

پس ازپايان آموزش ازدانش آموزان انتظارمي رودبتوانند :

1- آلودگي هواراتعريف كنند. ( حيطه شناختي    -  سطح دانش وآگاهي )

2- سه موردازمنابع آلوده كننده هوارانام ببرند. ( حيطه شناختي      -  سطح دانش وآگاهي )

3- دلايل آلودگي هواي تهران رابيان كنند.( حيطه شناختي -  سطح دانش وآگاهي )

4- بااستفاده ازاينترنت بتواندوضعيت آلودگي هواي تهران رابراي امروزتفسیرکند.(حیطه شناختی – سطح ارزشیابی )

5- اثرگلخانه اي جوزمين راتوضيح دهند. ( حيطه شناختي       سطح درك مطلب )

6- بااستفاده ازدونموداررابطه افزايش گازهاي گلخانه اي وگرم شدن كره زمين راتشريح كند. ( حيطه شناختي   -  سطح درك مطلب )

7- مهمترين پيامدهاي گرم شدن كره زمين راپيش بيني كند. ( حيطه شناختي     -  سطح ارزشیابی  )

8-  فرايندتشكيل باران اسيدي راشرح دهند . ( حيطه شناختي     -    سطح درك مطلب  )

9-  بااستفاده ازدونموداررابطه درجه حرارت وارتفاع رادرشرايط عادي ودرحالت وارونگي دمامقايسه كنند. ( حيطه شناختي    -  سطح ارزشيابي )

10-    نقش حفاظتي لايه ازن رابيان كنند. ( حيطه شناختي     -    سطح درك مطلب  )

11- دانش آموزان نسبت به مسائل آلودگي هواحساسيت نشان دهند. ( حيطه عاطفي  -  سطح دريافت كردن )

12-دانش آموزان نسبت به كسب اطلاعات ازاينترنت درموردآلودگي هواعلاقه نشان دهند. ( حيطه عاطفي-  سطح پاسخ دادن )

13- براي حفاظت ازلايه ازن يك راهحل ارائه دهند.(حیطه شناختی – سطح ترکیب )

امكانات لازم :

-       رايانه باامكانات دسترسي به اينترنت حداقل به تعداد4 عدد

-       نرم افزار powerpoint

- دستگاه ويدئوپرژكتور

مهارت هاي موردنياز:

-       توانايي جست وجوي اطلاعات ازاينترنت

 توانایی کاربا powerpoint

روش تدريس : روش بارش فكري وپرسش وپاسخ مبتني برIT

پس ازحضوروغياب وگروه بندي دانش آموزان بانشان دادن يك تصويرازدانش آموزان مي خواهيم درموردآن نظرات خودرابيان كنند.سپس موضوع درس رادانش آموزان تشخيص خواهندداد.   (5دقيقه)

باطرح يك سوال به نظرشماآلودگي هواچي هست به ارزشيابي تشخيصي ازدرس مي پردازيم وپس ازجمع آوري نظرات دانش آموزان رابه سمت عوامل بوجودآورنده آلودگي هدايت مي كنيم واز گروههامي خواهيم كه پس ازتبادل نظرباهم گروهي هاي خوددرموردمنابع اصلي آلوده كننده هاي هواآنها را درمحيط word به نام گروه خوددرج نموده وگزارش ارائه نمايند.

ازدانش آموزان مي خواهيم درمورد آلودگي هواي شهرتهران ازسايت  http://www.aqcc.org/

زير نقشه ووضعیت آلودگی هوای تهران راذخيره نموده وبه همكلاسي هاي خودتفسیرنمایند.

- بانشان دادن تصويريك گلخانه مي پرسيم كه چه كساني درخانه شان گلخانه دارندومي خواهيم نقش گلخانه رابراي ديگردانش آموزان بيان كندپس ازآن ازدانش آموزان مي خواهيم اسلايدشماره 13 رادركامپيوترشان نگاه كرده وتفسيرنمايند.

ازدانش آموزان مي خواهيم بامطاله نمودارهاي 15و16و17 همچنين مقايسه دونموداردراسلايد18 رابطه افزايش گازهاي گلخانه اي راباافزايش درجه حرارت زمين تشريح كنند.حالاگروههابايدبه سمت پيش بيني پيامدهاي گرم شدن كره زمين هدايت شوند.

يك سوال مطرح مي كنيم :       بچه هاچه كسي ازاخبارشنيده كه مدارس تهران امسال دربعضي روزها تعطيل شد.چرا؟

سپس بااستفاده ازاسلايدهاي 20و21و22و23 مي خواهيم رابطه درجه حرارت وارتفاع رادرشرايط عادي ووارونگي دمايي تفسيركنندونتايج وارونگي دمايي راپيش بيني كنند.

بانشان دادن اسلايد24 و25مي خواهيم دانش آموزان درموردباران اسيدي نظرات خودرابيان كنند سپس ازآنهامي خواهيم باتوجه اسلايد26 به چگونگي تشكيل باران اسيدي واثرات آن پي ببرندوازآنهامي خواهيم بااستفاده ازاينترنت منطقي ازجهان راكه باران اسيدي آنهاراتهديدمي كندشناسايي وذخيره نمايند.

يك سوال مطرح مي كنيم بچه هاسال قبل دركدام کتاب درسي تان درموردلايه ازن مطلب نوشته شده بود؟ كسي ميتواندآن مطالب راارائه كند.

حالامابراي هرگروه يك شكل راارائه مي دهيم كه آن راتفسيركنندسپس هرگروه راجع به لایه ازن مطالبی راازسایت ها مثل  http://www.hupaa.com/  و/http://www.cloudysky.ir استخراج ومطالب آن راارائه می دهد..   (55دقيقه)

درپايان ازيكي ازدانش آموزان مي خواهيم خلاصه درس راارائه كند.   (5دقيقه)

سپس ارزشيابي پاياني صورت مي گيرد.      (15دقيقه)

ارزشيابي دانش آموزان ازخود  ( 5 دقيقه )

فعاليت هاي تكميلي خارج ازكلاس :

براي جلسه بعدي مي خواهيم دانش آموزان ضمن انجام فعاليت صفحه 86 كتاب به صورت گروهي هرگروه درموردموضوع موردعلاقه خودمثل آلودگي هواي شهرهاي بزرگ كشورمان – گازهاي گلخانه اي – وارونگي دمايي – لايه ازن – باران اسيدي يك مقاله ازاينترنت دريافت كرده وروي يك ديسكت به كلاس ارائه دهندوپاسخ فعالیت هاومقالات رابه آدرس زیر

mamagani_ 2008@yahoo.com  ازطریق پست الکترونیکی ارسال نمایید.(5دقيقه )

 

دبيردرتمامي مراحل كاربه ارزيابي ازفعاليت دانش آموزان ازقبيل جمع آوري اطلاعات ،سازماندهي وارائه مطالب مي پردازدكه براي اينكارفرمي درنظرگرفته شده است ودرطول فرايندتدريس ازتشويق استفاده مي نمايد.

                                                                              

 

بنام خدا

آزمون پاياني بعدازتدريس : درس آلودگي هوا                   

 نام ونام خانوادگي  :                        كلاس :                مدت پاسخگويي: 15دقيقه

 

1-    آلودگي هواراتعريف كنيد؟ (1 ) نمره

2-    اثرگلخانه اي جوزمين راتوضيح دهيد؟ (5/1)

3-    بااستفاده ازدونموداررابطه درجه حرارت وارتفاع رادرشرايط عادي ودرحالت وارونگي دمايي مقايسه كنيد؟ ( 2 ) نمره

4-    فرايندتشكيل باران اسيدي راشرح دهيد؟(2) نمره

سوال 5بصورت گروهی انجام شود

5-     یک مقاله ازاینترنت بدرموردنقش لايه ازن راجستجوکنیدوبه نام گروه خودذخیره نمایید؟ (2) نمره

 

                                               جمع نمرات : 10نمره                                                   

                                                               موفق وپيروزباشيد

                                                                                                                                                                            ممقاني

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم فروردین 1388ساعت 8:35  توسط عباس ممقانی   | 

نمونه طرح درس

 

بنام خدا

كتاب زمين شناسي سال سوم متوسطه رشته علوم تجربي

 طراح : عباس ممقاني بنابي

موضوع درس :سنگ هاي رسوبي شيميايي ازصفحه 106الي 110  مدت : يك جلسه آموزشي            (درجشنواره 30دقيقه )

 

                      عناوين فرعي :

·           سنگ هاي رسوبي شيميايي غيرآلي

·         سنگ آهك

·         دولوميت

·         چرت

·         سنگ هاي تبخيري (سنگ نمك وژيپس )

·         سنگ هاي رسوبي شيميايي آلي

·         سنگ آهك آلي

·         سنگ چرت آلي

·         زغال سنگ ومراحل تشكيل آن

 هدف كلي درس :

دانش آموزان بانحوه ي  تشكيل سنگ هاي رسوبي شيميايي وكاربردبعضي ازآن ها آشنامي شوند.

 

اهداف جزئي :

◄تفاوت نحوه ي تشكيل سنگ هاي رسوبي آواري بارسوبي شيميايي رابفهمند.

◄ دسته بندي كلي سنگ هاي رسوبي شيميايي رابفهمند.

◄ باچگونگي تشكيل سنگ هاي رسوبي شيمايي غيرآلي آشنا شوند.

◄  فرايندهاي تاثيرگذاردرتشكيل سنگ هاي رسوبي شيمايي غيرآلي رابدانند.

◄ نحوي تشكيل سنگ آهك رابدانند.

◄باشرايط  تاثيرگذاردرتشكيل سنگ آهك مثل تراورتن درچشمه هاي آهكي آشناشوند.

◄ نحوي تشكيل دولوميت رايادبگيرند.

◄نحوي تشكيل سنگ هاي تبخيري رابدانند.

◄ باچگونگي تشكيل سنگ هاي رسوبي شيميايي آلي آشناشوند.

◄باانواع سنگ هاي رسوبي شيميايي آلي آشناشوند.

◄ مراحل تشكيل زغال سنگ رابفهمند.

  اهداف رفتاري :

  ازدانش آموزان انتظارمي رودپس ازپايان تدريس بتوانند:

 

╣  تفاوت تشكيل سنگ هاي رسوبي شيمايي راباسنگ هاي رسوبي آواري در سه   سطرتوضيح دهند. (حيطه شناختي – سطح درك وفهم )

╣ دودسته بندي كلي سنگ هاي رسوبي شيمايي رانام ببرند.(حيطه شناختي – سطح دانش )

╣ ازسنگ هاي رسوبي شيمايي غير آلي 4 موردراذكركنند. (حيطه شناختي – سطح دانش )

╣سه فرايند تاثيرگذاردرتشكيل سنگ هاي رسوبي شيميايي غيرآلي رادر چهار سطرتوضيح دهند. (حيطه شناختي – سطح درك وفهم )

╣ سنگ آهك شيميايي درمحيط آب چگونه  تشكيل مي شوددر شش سطرشرح دهند. (حيطه شناختي – سطح درك وفهم )

╣ نحوي تشكيل سنگ تراورتن رادردهانه بعضي ازچشمه هاي آهكي را  در چهار  سطرتوضيح دهند. (حيطه شناختي – سطح درك وفهم )

╣ ازكاربردهاي سنگ تراورتن سه موردراذكركنند. (حيطه شناختي – سطح دانش )

╣ چگونگي تشكيل دولوميت رابه وسيله درج فومول شيميايي آن در سه   سطرتجزيه وتحليل كنند. ( حيطه شناختي – سطح تجزيه وتحليل )

╣ نحوه تشكيل  سنگ هاي تبخيري درچهارسطرتوضيح دهند. (حيطه شناختي – سطح درك وفهم )

╣ازسنگ هاي رسوبي شيميايي آلي 3موردرانام ببرند . (حيطه شناختي – سطح دانش )

╣   علت اينكه بيشترسنگ آهك هاي آلي درآبهاي كم عمق وگرم استوايي تشكيل مي شودرابيان كنند.(حيطه شناختي – سطح درك وفهم )

╣مراحل تشكيل زغال سنگ رابااستفاده ازتصويرتشريح كنند. (حيطه شناختي – سطح درك وفهم )

╣  ازبين سنگ هااتصاويربتوانندسنگ آهك – سنگ نمك – زغال سنگ – چرت رامشخص كنند. (حيطه شناختي – سطح درك وفهم )

╣ درباره ي كاربردسنگ هاي رسوبي شيميايي باتوجه  به منابع گزارش دوصفحه اي تهيه كنند. ( حيطه شناختي – سطح تركيب )

╣ درباره ي تشكيل دسنگ هاي رسوبي شيميايي باتوجه  به منابع گزارش سه صفحه اي تهيه كنند. ( حيطه شناختي – سطح تركيب )

 

 

مفاهيم واصطلاحات اين درس

اصطلاح به زبان انگليسي

اصطلاح به فارسي

Sedimentary basin

حوضه رسوبي

Deposite    -    sediment

رسوب

Deposition     -   sedimentation

رسوبگذاري

Rock     -   stone

سنگ

Sedimentary rocks

سنگ هاي رسوبي

Limestone

سنگ آهك

Dolomitic limestone

سنگ آهك دولوميتي

Chemical limestone

سنگ آهك شيميايي

Dolomite

دولوميت

Calcitic dolomite

دولوميت كلسيتي

Doloston

سنگ دولوميت

Sinter

رسوبات چشمه اي

Cacite

كلسيت

Sedimentation

ته نشيني

Travertine

تراورتن

Chert

چرت

Crystallization

تبلور

Evaporation

تبخير

saturation

اشباع

Lagoon

كولاب

Rock salt

سنگ نمك

Gypsum

گچ - ژيپس

Anhydrous

بي آب

Andydrite

انيدريت

Radiolarian

شعاعيان

Algae

جلبك ها

Mollusca

نرم تنان

Exoskeleton

اسكلت خارجي

Plankton

پلانكتون

Diatom

دياتومه

Pressure

فشار

Anthracite

آنتراسيت

peat

تورب

Graphite

گرافيت

Lignite

زغال سنگ قهوه اي

Coal

زغال سنگ

Texture

بافت

Crystal

بلور

Cement

سيمان

cementation

سيمان شدگي

Sorting

جورشدگي

 

وسايل آموزشي موردنيازومهارت هاي لازم :

كامپيوتربه تعدادلازم براي هر3نفرحداقل يك كامپيوتر- ويدئوپروژكتور- امكان دسترسي به اينترنت

آشنايي مقدماتي كارباكامپيوترواينترنت

پيش نيازهاي درس :

درس  قبلي 

 

ارزشيابي تشخيصي  :

يك سوال مي پرسيم

آيا مي توانيدازبين سنگ هاي موجودچندنمونه ازسنگ هاي رسوبي راانتخاب ونشان دهيد؟

تعيين گروههاي يادگيري :

گروه هاي يادگيري  2يا3نفر انتخاب مي كنيم.

 

فعاليت هاي حين تدريس :                                                     20  دقيقه

 

روش تدريس :

تلفيقي ازروش  پيش سازمان دهنده و پرسش وپاسخ مبتني برIT مي باشد.

 

فعاليت هاي معلم

احوال پرسي وحضوروغياب

بررسي تكاليف  ورفع اشكال ازدرس قبل

آمادگي وايجادانگيزه  بايك موضوع مرتبط

توجه به پاسخ هاي دانش آموزان

معرفي موضوع درس

بيان اهداف درس

بيان روش كاردراين درس

مطرح كردن يك  مساله ياسوال

پخش اسلايد

مطرح كردن سوالاتي ازتصاوير

ارائه مطالب و مثال هايي ازمباحث مطرح شده

توجه به پاسخ هاي دانش آموزان وايجادزمينه ماسب براي مطرح شدن سوالات جديد

ارزشيابي تكويني  بصورت پرسش شفاهي  درطول تدريس

نظارت وهدايت بحث واظهارنظرنهايي دروموردصحيح ياغلط بودن مطالب

ياداشت عملكرد دانش آموزان وتشويق آن ها به روش مناسب

 

 

 

 

 

 

فعاليت هاي دانش آموز

پاسخ به سوالات درس قبل

مطرح كردن سوالاتي  يااشكالاتي بطوراحتمالي ازدرس قبل

جواب به سوال ارزشيابي تشخيصي

مشاركت دربحث وهمكاري باگروه

توجه به سوالات مطرح شده توسط دبيرويادداشت  مطالب لازم

تفكردرباره سوال هاي دبيروپاسخ دادن به آن ها

مطالعه وگردآوري  اطلاعات درموردسوالات مطرح شده بااستفاده ازمنابع كتابي وغيركتابي دردسترس

توجه ودقت درنمونه سنگ هاي دراختيارگروه وياداشت مطالب مربوط به آن ها

فرضيه سازي

توصيف و تجزيه وتحليل مطالب و تصاوير

ارائه مطالب  جمع آوري شده  توسط گروهها

جمع بندي ونتيجه گيري ازدرس

 

جمع بندي ونتيجه گيري  :                                                                 3دقيقه

اين مرحله بهتراست توسط خوددانش آموزان يابه كمك آن هاانجام شود.

ارزشيابي پاياني :                                                                                 3دقيقه

دراين مرحله به سوالاتي كه ازطرف دبيربه صورت آزمون كوتاه وكتبي مطرح شده دانش آموزان جواب مي دهند.

تجزيه وتحليل نمرات وتشويق گروههاي يادگيري

تعيين تكليف :                                                                                         2دقيقه

باتوجه به گروه بندي كه انجام شده درمورددوموضوع گروهها ازمنابع مطالبي راجمع آوري وجمع بندي نموده وجلسه بعدبه دانش آموزان كلاس گزارش ارائه مي دهند.

معرفي منابع بيشترجهت مطالعه وانجام تكاليف  :                           2 دقيقه

دبيريكسري كتاب ها وسايت هاي مرتبط  راجهت مطاله معرفي مي نمايد.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم فروردین 1388ساعت 8:33  توسط عباس ممقانی   | 

سابقه استفاده ازفناوری اطلاعات درآموزش جغرافيا

 

 

 

 (امروز در مورد معيار های داوری الگو های تدريس جغرافيا بر مبنای رويکرد فناوری اطلاعات بحثی مطرح شد . بخشی از مطالب تهيه شده در اين مورد را به عنوان نمونه در اين صفحه می خوانيد . مطالب بيشتر را می توانيد در وبلاگ جايگزين من به همين تاريخ ملاحظه فرماييد)

شاید آغاز استفاده از رویکرد فناوری ااطلاعات در اموزش جغرافیا به اولین تلاشها برای ترسیم نقشه های پایه باز گردد . اما مطالعات آماری در حوزه جغرافیای جمعیت ، برنامه ریزی ناحیه ای در حوزه جغرافیای انسانی و مطالعات هیدولوژیکی ، ژئومورفولوژیکی و کلیماتولوژی در حوزه جغرافیای طبیعی بیشترین استفاده را در سالهای اولیه تولد این رویکرد برده اند . در زمینه مهارتهاو امکانات فناوری های جغرافیایی دو حوزه GIS  و GPSحد اکثر استفاده را از این رویکرد برده اند .چه اساسا این دو مقوله بدون به کار بردن رویکرد فناوری ارتباطات و اطلاعات امکان توسعه به حد امروز را نداشتند. به خصوص ارزش های نتایج تعیین موقعیت جغرافیایی در پروژ های فناوری فضایی ونظامی  قدمتی بیش از سایر علوم برای جغرافیا در استفاده از این رویکرد مشخص می سازد . و فرایند تکاملی آن را شاید با تولید اولین عکس های هوایی در دوران جنگ جهانی اول قرین بدانیم و تا به امروز که تصاوریر رقومی ماهواره ای دنیایی تازه ای را برای فناوری های جغرافیایی پیش چشم آورده است.

 

 
 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه پانزدهم فروردین 1386ساعت 17:45  توسط عباس ممقانی   | 

چگونه نقشه‌ها را معرفي كنيم :

چگونه نقشه‌ها را معرفي كنيم :

 

نقشه چيست؟

نقشه تصويري از تمامي يا قسمتي از كره زمين روي يك سطح مستوي است كه به نسبت معيني كوچك شده ، و عوارض و پديده‌هاي مختلف به طور انتخابي ، و با علائمي خاص روي آن نشان داده‌شده است. بيشتر نقشه‌ها در دو چيز با هم مشتركند:

اولاً تمام  نقشه‌ها  منظرة هوايي مناطق را نشان مي‌دهند.

ثانياً نقشه‌ها به نسبت معيني كوچك شده‌اند و داراي مقياس خاصي هستند.

نقشه‌ها در نوع و شكل و اندازه با يكديگر تفوت دارند، هر دسته از مردم براي مقاصد مختلف از نقشه‌ها استفاده مي‌كنند. نقشه‌ها براي كمك به ما در هرچه بهتر فهميدن همة جنبه‌هاي محيط خود ترسيم شده‌اند ، تا زندگي را در سطح زمين مطمئن‌تر و لذت‌بخش‌تر كنند.

فورانهاي آتشفشاني ، زلزله ، سيل‌ها و طوفانها هر كدام هشدارهايي هستند كه نشان مي‌دهند زندگي انسان در روي زمين چندان تضميني ندارد.براي اين منظور مردم نيازدارند كه كل محيط و اطراف خود را درك كرده و آن را بفهمند . لذا نقشه‌هاي مختلفي تهيه شده كه مهمترين آنها به شرح زير است :

1- نقشه‌هاي محيط طبيعي ( كوهها ، تپه‌ها ، رودها ، درياچه‌ها و)

2- نقشه‌هاي محيط فرهنگي ( جاده‌ها ، ساختمانها ،فرودگاهها ،كانالها ، مناظر اجتماعي و سياسي)

3- نقشه‌هاي عمومي ( نقشه‌هاي محيط طبيعي + نقشه‌هاي محيط فرهنگي )

براي نشان دادن جهان به صورت يك نقشه ابتدا بايد آن را مسطح كرد. در اين صورت امكان ديدن تمامي جهان وجود دارد.كرة جغرافيايي مدلي است از جهان كه با مقياس بسيار كوچكتر تهيه شده است. شما با نگاه كردن به كرة جغرافيايي ، تنها نيمي از آن را مي‌بينيد. براي جغرافيدانان داشتن يك ديد جهاني بسيار مهم مي‌باشد ، اما كروي بودن زمين اجازة چنين چيزي را به آنها نمي‌دهد. براي اين كار يك روش اين است كه كرة زمين را به قطعات زيادي بريده و با پهن كردن آن و پر كردن جاهاي خالي نقشة مناطق را بدست آوريم.اما عيب اين كار اين است كه مثلاً گرينلند در قطب شمال بزرگتر از آمريكاي جنوبي ديده مي‌شود در صورتي كه چنين نيست.

 

  

 در چنين مواقعـي براي تفهيـم مطلب به

شاگـردان در كـلاس درس ابتـدا منطقة

گرينلنـد را روي كـرة جغرافيـايي نشان

مي دهيم‌وسپس همين‌منطقه‌را روي نقشه

شناسائي مي‌كنيم‌وشاگردان به‌غيرحقيقي

بودن نقشة بعضي‌ازمناطق درقطب شمال

پي مي‌برند.

شيوه‌اي كه سـطـح خميـده زمين را در

يك نـقـشـه به صـورت مسـطـح نشـان

مي‌دهد ، سيستم‌تصوير نقشه‌مي‌گويند.

سيستمهاي تصـويري مختلـف و زيادي

 وجود دارد كه توسط‌نقشه‌كش‌ها‌مورد

استفاده‌ قرارمي‌گيرد.‌‌همة آنها به طريقي

 سطح خميـدة زمين را به گونه‌اي تغيير

 مي‌دهند وبه‌شكل‌مسطح‌تبديل‌مي‌كنند.

 در هيچ‌يك ازسيستمهاي تصوير ممكن

نيست كه شكل زمين‌كاملاً حفظ شودو

غير نكند.

   

موقعي كه از نقشه‌هاي يك اطلس استفاده مي‌كنيم همواره به ياد داشته باشيم كه چون منطقة بزرگي نشان داده شده است ، پس ميزان تغيير نيز بيشتر است و اين به خاطر اين است كه يك قسمت از سطح زمين به اندازة بخش بزرگي از آن انحنا و خميدگي ندارد. براي مثال مقدار كوچكي از سطح زمين كه ما در اطراف خود مي‌بينيم ، به شكل مسطح به نظر مي‌رسد اما تمامي زمين از يك ماهواره در فضا كاملاً بصورت يك كره ديده مي‌شود.

 

اصولي كه در ترسيم نقشه بايد رعايت شود:

1-ترسيم يك چهارچوب يا كادر براي ارائه يك شماي كلي و مرتب از نقشه .

2-انتخاب يك عنوان براي نقشه به گونه‌اي كه موضوع نقشه را روشن كند.

3-انتخاب مقياس نقشه به طوري كه بتوان اندازه‌هاي صحيح فواصل را از آن به دست آورد.

4- تهيه راهنماي نقشه براي توضيح معاني رنگها و علامتهايي كه در نقشه به كار گرفته شده است.

5-جهت‌ نماي شمال كه معمولاً در بالاي نقشه‌ها قرار مي‌گيرد.

6- نوشته‌هاي روي نقشه بصورت افقي و مرتب و تميز باشد.

7-نقشه بايد براي هدف مورد نظر مناسب باشد.مثلاً نقشه‌ي هواشناسي يا زمين شناسي و

رنگها در نقشه:

رنگها در واقع يك نوع علامت هستند و هدف از رنگ‌آميزي نقشه ارائه اطلاعات است نه ايجاد جاذبه براي نقشه . بعضي از رنگهاي رايج روي نقشه عبارتند از :سبز براي ( پوشش گياهي از قبيل جنگل‌ها و علفزارها و )آبي براي ( منابع آبي از قبيل دريا و درياچه و رودخانه‌هاو) قهوه‌اي براي (خشكي‌هاي زمين از قبيل كوهها و بيابانها و ) سياه و قرمز براي ساختمانها و .

 

نویسنده:

آقای صادق بهمرام دبیزجغرافیای میانه

+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم آذر 1385ساعت 18:37  توسط عباس ممقانی   |